• موسسه مهندسی قراردادها و داوری شریف
  • شرکت اکسیر شیمی شریف مدار
  • شرکت مهندسی ونداد شریف
  • شرکت توسعه مدیریت شریف
  • شرکت مهندسی بهبود کیفیت شریف