حمایت از پروژه‌های رفاهی دانشگاه شامل:

  • احداث و توسعه خوابگاه ها
  • احداث و توسعه اماکن فرهنگی، ورزشی و رفاهی دانشگاه