باسمه تعالي

به سايت بنياد شريف دانشگاه صنعتی شريف خوش آمديد

بنياد شريف

الف ـ كليات و اهداف

ماده 1

            نام: بنياد شريف كه موسسه‎اي غيرانتفاعي است و در اين اساسنامه اختصارا بنياد ناميده مي‎شود.

            تبصره: غيرانتفاعي بودن بنياد، غيرقابل تغيير است.

ماده 2

هدف: ارتقاء سطح توليد علم، تحقيق و پژوهش و پيشرفت كشور از طريق كمك در جهت توسعه امكانات كيفي و كمي دانشگاه صنعتي شريف

ماده 3

بمنظور نيل به اهداف موضوع ماده 2 اين اساسنامه، بنياد مبادرت به كليه فعاليتهاي مجاز از جمله موارد زير خواهد نمود:

1-3 تاسيس شركت و بنگاه‎هاي انتفاعي و مصرف درآمدهاي حاصل در راستاي اهداف بنياد و سرمايه‎گذاري مجدد

2-3 سرمايه‎گذاري و مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي

3-3 اخذ نمايندگي موسسات و شركت‎هاي ديگر اعم از داخلي و خارجي

            4-3 اخذ وام و قرض‎الحسنه از اشخاص و موسسات مالي و بانكها

            5-3 توثيق اموال نزد اشخاص و موسسات مالي و بانكها

تبصره: در موارد استثنايي، بنياد مجاز است پس از تصويب هيئت امناء و تاييد رئيس هيئت امناء، به ساير مراكز علمي و پژوهشي نيز كمك نمايد.

6-3 انجام كليه عمليات مجاز كه به طور مستقيم و غيرمستقيم براي تحقق اهداف بنياد مفيد بوده و يا در جهت اجراي موضوع بنياد ضرورت داشته باشد.

7-3 ارائه پيشنهاد در جهت توسعه كمي و كيفي دانشگاه شريف

 

ماده 4

نوع فعاليت: كليه فعاليت‎هاي بنياد غيرسياسي و غيرانتفاعي بوده و با رعايت كامل قوانين

جمهوري اسلامي ايران مطابق اين اساسنامه فعاليت خواهد نمود.

 

 

 

ماده 5

محل: مركز اصلي بنياد در تهران واقع است و در صورت لزوم مي‎تواند برابر مقررات در ساير نقاط داخل و يا خارج كشور نمايندگي، دفتر  ويا شعب ديگر را داير نمايد.

ماده 6

            مدت: زمان فعاليت بنياد از تاريخ تاسيس و براي مدت نامحدود مي‎باشد.

ماده 7

هيئت مؤسس بعد از تصويب اساسنامه؛ تعيين اولين دورة  اعضاء هيئت مديره و بازرس تعيين هيأت امناء و  تاسيس بنياد، مسئوليتي در بنياد نخواهد داشت.

ماده 8

سرمايه اوليه بنياد مبلغ -/000/000/000/3 (سه ميليارد) ريال است كه توسط مؤسسين نقدا پرداخت گرديده است.

تبصره: مؤسسين پس از تاسيس بنياد نسبت به اصل و فرع مبالغ پرداخت شده هيچگونه ادعائي نخواهند داشت.

 

ب ـ اركان

ماده 9

            اركان: اركان بنياد عبارتند از:

            1-9 هيئت امناء

            2-9 هيئت مديره

            3ـ9 مديرعامل

            4-9 بازرس

ماده 10

            هيئت امناء بنياد:

            هيئت امناء بنياد مركب از حداقل 15 و حداكثر 25 نفر مي‎باشد.

            1-10 اعضاء هيئت امناء مي‎تواند از مؤسسين و يا غير آن انتخاب گردد.

2-10 عضويت هر يك از اعضاء هيئت امناء غيرقابل انتقال است و جز با استعفاء، سلب صلاحيت از سوي ــــ هيأت امناء و يا فوت، از زمان عضويت براي مدت ده سال تداوم دارد.           

3-10 رياست وقت دانشگاه صنعتي شريف، رئيس هيئت امناء مي‎باشد.

4-10 هيئت امناء يك نفر را با راي موافق رئيس هيئت امناء بعنوان دبير هيئت امناء انتخاب مي‎نمايد.

تبصره1: تهيه دستور جلسات ، صورتجلسات، تصميمات و مصوبات هيأت امناء و پيگيري آنها با دبير هيأت امناء مي‎باشد.

تبصره2: خدمات و مسئوليت اعضاي هيئت امناء، بصورت افتخاري مي‎باشد و از بنياد هيچگونه دريافتي، اعم از سود، تسهيلات و حق‎الزحمه و امثالهم بابت عضويت در هيئت امناء دريافت نخواهند كرد.

 

ماده 11

            شوراي مشورتي:

اعضاء شوراي مشورتي از بين دوست‎داران، حاميان مادي و معنوي دانشگاه و نيز شخصيت‎هاي برجسته علمي ـ اجتماعي و اقتصادي علاقمند به توسعه و پيشرفت دانشگاه، بنا به پيشنهاد يكي از اعضاء هيأت امناء و يا هيأت مديره و تصويب هيأت امناء و يا حكم رئيس هيأت امناء براي مدت پنج سال انتخاب مي‎شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره1: عضويت اشخاص در شوراي مشورتي غيرقابل انتقال است و جز با استعفاء، سلب صلاحيت از طرف هيأت امناء و يا فوت تداوم دارد.

تبصره2: كساني كه به افتخار رياست دانشگاه صنعتي شريف نائل شده يا خواهند شد و نيز اعضاء هيأت امناء عضو افتخاري شوراي مشورتي مي‎باشند.

تبصره3: خدمات و مسئوليت اعضاي شوراي مشورتي، بصورت افتخاري مي‎باشد و  هيچگونه دريافتي از بنياد اعم از سود، تسهيلات و حق‎الزحمه و امثالهم بابت عضويت در شورا دريافت نخواهند كرد.

 

ماده 12ـ هيأت امناء:

اعضاء جديد هيئت امناء از بين اعضاي شوراي مشورتي با پيشنهاد رياست وقت دانشگاه صنعتي شريف و تصويب هيئت امناء انتخاب مي‎شوند.

تبصره1: انتخاب مجدد اعضاي هيئت امناء براي دوره‎هاي بعدي بلامانع است. در صورت عدم تمديد، اين افراد كماكان عضو شوراي مشورتي باقي خواهند ماند.

تبصره2: احكام اعضاء هيئت امناء توسط رياست وقت دانشگاه صنعتي شريف صادر مي‎گردد.

 

ماده 13

            وظايف و اختيارات هيئت امناء:

هيئت امناء بنياد داراي كليه اختيارات براي تصميم‎گيري در خصوص بنياد و از جمله وظايف و اختيارات زير مي‎باشد:

1-13 تصويب  عضويت اعضاي جديد شوراي مشورتي

2-13 انتخاب و تغيير اعضاء هيئت مديره، همچنين بازرس بنياد و دبير هيئت امناء

3-13 استماع و رسيدگي به گزارش هيئت مديره و بازرس

4-13 تعيين خط مشي كلي بنياد و تصويب آن

5-13 بررسي، رد، اصلاح و يا تصويب پيشنهادهاي هيئت مديره بنياد

6-13 تصويب آيين‎نامه‎هاي داخلي بنياد

7-13 بررسي و تصويب گزارش‏هاي مالي دوره‎اي و سالانه هيئت مديره

8-13 تغيير مواد اساسنامه

تبصره: مواد مربوط به غيرانتفاعي بودن بنياد و تعلق داراييهاي بنياد به دانشگاه صنعتي شريف پس از انحلال، و هچنين اين تبصره، غيرقابل تغيير است.

            9-13 بررسي و تصويب بودجه بنياد

            10-13 تصويب حقوق، مزايا و پاداش هيئت مديره، بازرس و دبير هيئت امناء

            11ـ 13 انحلال بنياد

ماده 14

            وظائف جلسات عادي هيئت امناء:

            جلسات عادي هيئت امناء حداقل سالي دوبار، با تعيين دستور جلسه تشكيل خواهد شد.

جلسه با حضور نصف بعلاوه يك اعضاء رسميت يافته و در جهت تصويب هر موضوعي به راي موافق اكثريت اعضاي حاضر جلسه نياز دارد.

موارد قابل طرح در جلسات عادي هيئت امناء شامل كليه موارد بجز موارد مختص جلسات فوق‎العاده هيئت امناء، مي‎باشد.

تبصره: در صورتيكه در اولين جلسه، اكثريت حاصل نشد، جلسه دوم با فاصله 20 روز تشكيل و با حضور حداقل يك سوم از اعضاء جلسه رسميت پيدا خواهد كرد.

ماده 15

            وظايف جلسات هيئت امناء بصورت فوق‎العاده:

1-15 تغييرات اساسنامه ـ راي موافق دو سوم اعضاء هيئت امناء و تاييد رياست هيئت امناء براي اين تصويب نامه الزامي است.

2-15 انحلال بنياد ـ راي موافق چهار پنجم اعضاي هيئت امناء و تاييد رياست وقت دانشگاه صنعتي شريف براي اين تصويب نامه الزامي است.

 

ماده 16

            جلسات هيئت امناء با شرايط زير تشكيل خواهد شد:

            1-16 با درخواست يك سوم از اعضاي هيئت امناء

            2-16 با درخواست رئيس و يا دبير هيئت امناء

            3-16 با درخواست هيئت مديره يا بازرس

ماده 17

جلسات هيئت امناء توسط رئيس هيئت امناء و در غياب وي رئيس هيأت مديره اداره مي‎گردد. مكاتبات و مصوبات هيئت امناء توسط رئيس هيئت امناء امضاء و ابلاغ مي‎شود. امضاء مكاتبات غيرتعهدآور توسط دبير هيئت امناء بلامانع است.

ماده 18

شركت اعضاء هيئت امناء در جلسات آن ضروري است و غيبت هر يك از اعضاء بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلي تا سه جلسه متوالي و نيز پس از تصويب اعضاي هيئت امناء، در حكم استعفاء عضو غايب خواهد بود.

ماده 19

هيئت مديره:

بنياد داراي هيئت مديره‎اي مركب از 5 نفر عضو (از بين اعضاء هيئت امناء و يا خارج آن) خواهد بود. هيئت امناء مي‎تواند اعضاء هيئت مديره را تغيير دهد.

تبصره1: جلسات هيئت مديره با حضور اكثريت اعضاء رسميت يافته و تصميمات متخذه با اكثريت آراء    موافق و حداقل سه نفر معتبر خواهد بود.

تبصره2: شركت اعضاء هيئت مديره در جلسات آن ضروري است و  غيبت هر يك از اعضاء بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلي تا سه جلسه متوالي در حكم استعفاء عضو غايب خواهد بود.

ماده 20

هيئت مديره براي مدت 2 سال انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد هيئت مديره براي دوره‎هاي بعدي بلامانع بوده و هيئت مديره موظف است حداكثر سه ماه قبل از پايان تصدي خود به منظور انتخابات هيأت مديره از رئيس هيأت امناء درخواست برگزاري جلسه نمايد.

تبصره: در صورت استنكاف هيئت مديره از دعوت هيئت امناء، اين وظيفه توسط دبير هيئت امناء انجام خواهد شد.

 

 

ماده 21

اعضاي هيئت مديره حداكثر يك هفته بعد از انتخاب شدن تشكيل جلسه داده و از بين خود يك نفر رئيس و يك نفر نايب رئيس انتخاب خواهند نمود. حدود اختيارات ايشان و همچنين نحوه ترتيب جلسات طي آئين‎نامه داخلي كه به تصويب هيئت مديره مي‎رسد؛ مشخص مي‎شود.

ماده 22

هيئت مديره در كليه اموري كه مربوط به موضوع بنياد بوده و اتخاذ تصميم درباره آنها جزء وظايف و اختيارات مختص هيئت امناء نباشد، داراي اختيارات تام است و از جمله اختيارات ذيل را دارا مي‎باشد:

1-22 تنظيم و ارائه بودجه سالانه جهت تصويب هيئت امناء

2-22 اخذ و بررسي كسري نيازهاي عمراني و تحقيقاتي دانشگاه صنعتي شريف و اتخاذ تمهيدات مناسب با مساعدت و تصويب هيئت امناء

تبصره: پنج سال پس از تاسيس بنياد، كمكهاي فوق‎الذكر حداقل سي درصد از سود خالص سالانه بنياد مي‎باشد.

3-22 سرمايه‎گذاري منابع بنياد در چارچوب خط‎مشي‎هاي تعيين شده توسط هيئت امناء

4-22 برنامه‎ريزي در اجرا و تحقق اهداف بنياد

5-22 مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي

6-22 ارزيابي نتايج سرمايه‎گذاري‎ها و اتخاذ تصميمات اصلاحي مناسب در جهت حداكثر نمودن سود بنياد

7-22 حفظ و حراست اموال غيرمنقول بنياد

8-22 ارائه طرح‎ها، بودجه‎ها و برنامه‎هاي پيشنهادي به هيئت امناء

9-22 تاسيس و يا انحلال شركت‎هاي رسمي انتفاعي و غيرانتفاعي

            10-22 رسيدگي به حسابهاي شركتها و سازمان‎هاي زيرمجموعه

            11-22 تصويب ايجاد و حذف نمايندگي‎ها يا شعبه‎ها در هر نقطه‎اي از ايران و يا خارج از ايران

12-22 افتتاح حساب و استفاده از آن بنام بنياد نزد بانكها و موسسات

13-22 اخذ تسهيلات از بانكها و ساير موسسات و حق توثيق اموال

14-22 پرداخت ديون و وصول مطالبات

15-22 خريد و فروش اموال  غيرمنقول

16-22 تعهد، ظهرنويسي، قبولي، پرداخت و واخواست اوراق تجارتي

17-22 عقد هر نوع قرارداد و تغيير و تبديل يا فسخ و اقاله آن در مورد خريد و فروش و معاوضه اموال  غيرمنقول

18-22 به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارك و وجوه در صندوقهاي دولتي و خصوصي و استرداد آنها

19-22 ملحوظ نمودن استهلاك داراييها

20-22 تنظيم و ارائه صورت دارايي بنياد پس از انقضاي سال مالي و همچنين ترازنامه و حساب عملكرد و حساب سود و زيان بنياد

21-22 پرداخت هرگونه وجهي‎در‎‎راستاي‎اهداف‎بنياد و سياست‎هاي تعيين شده توسط هيئت امناء

22-22 دعوت هيئت امناء‌و تعيين دستور جلسه آنها

23-22 تهيه و‎پيشنهاد‎آيين‎نامه‎هاي‎داخلي ويا اصلاح آنها و ارائه به هيئت امناء جهت تصويب نهايي

24-22 ارائه پيشنهاد هر نوع اندوخته

25-22 ارائه پيشنهاد اصلاح اساسنامه

26-22 اجراي مصوبات هيئت امناء

27-22 تاسيس و انحلال شركتها، اعطاي هبه و قرض الحسنه

28-22 هيئت مديره يك نفر را از بين خود و يا خارج از هيئت مديره به سمت مديرعامل براي مدت 2 سال انتخاب مي‎نمايد. و همچنين مي‎تواند بنا به پيشنهاد مديرعامل براي اعضاي خود،‌ سمتهاي ديگر همراه با اختيارات مشخص، تعيين كند و مي‎تواند بخشي از اختيارات خود را با حق توكيل به غير، به وي واگذار نمايد.

مديرعامل بنياد در حدود اختيارات مندرج در اين اساسنامه و نيز اختياراتي كه توسط هيئت مديره به او تفويض شده است نماينده بنياد محسوب مي‎شود.

كليه اسناد تعهدآور با امضاء مديرعامل و يكي ديگر از اعضاي هيئت مديره بهمراه مهر بنياد معتبر است. افتتاح هر گونه حساب به نام بنياد در بانكها نيز با امضاهاي مجاز فوق جايز است. ساير نامه‎هاي عادي با امضاي مديرعامل و يا رئيس و يا نايب رئيس هيئت مديره به همراه مهر بنياد معتبر است.

ماده 23 مديرعامل

مديرعامل بالاترين مقام اجرائي بنياد مي‎باشد و در چارچوب اين اساسنامه و قانون تجارت مجري تصميمات و مصوبات هيأت مديره است. از جمله اختيارات او به قرار زير است:

1-23 نماينده قانوني بنياد در برابر اشخاص و ادارات دولتي و خصوصي.

2-23 ارائه پيشنهاد ايجاد و حذف نمايندگيها و يا شعب در داخل و خارج از ايران به هيأت مديره

3-23 تهيه و ارائه آئين‎نامه‎هاي داخلي شركت به هيأت مديره

4-23 عزل و نصب ماموران و كاركنان بنياد و تعيين شغل و حقوق و انعام و ترفيع و تنبيه و تعيين ساير شرايط استخدام و معافيت و خروج آنها از خدمت بر اساس تشكيلات و آئين‎نامه‎هاي مصوب هيأت مديره

5-23 خريد و فروش اموال منقول و غيرمنقول در چارچوب آئين‎نامه معاملاتي شركت

6-23 قبول هبه، وقف و هر گونه هدايا و كمك‎ها

7-23 اقامه هر گونه دعوي و شكايت دفاع يا تسليم به دعوي يا انصراف از آن اعم از حقوقي و كيفري و در كليه مراجع قضايي اعم از دادسراها، دادگاه‎هاي عمومي حقوقي و كيفري، ديوان عدالت اداري، دادسرا و دادگاه انتظامي و در تمامي مراحل اعم از بدوي و تجديد نظر و غيره با داشتن تمام اختيارات مراجعه به امر دادرسي از حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعيين وكيل، سازش، ادعاي جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند،‌ تعيين داور با يا بدون اختيار صلح و بطور كلي استفاده از كليه حقوق و اجراي كليه تكاليف ناشيه از قانون داوري،‌ تعيين وكيل براي دادرسي و غيره با يا بدون حق توكيل و وكيل در توكيل ولو كرارا، تعيين مصدق و كارشناس، اقرار خواه در ماهيت دعوي و خواه در به امري كه كاملا قاطع دعوي باشد، دعوي خسارت استرداد، دعوي جلب شخص ثالث، اقدام به دعواي متقابل و دفاع از آن، تامين مدعي به تقاضاي توقيف اشخاص و اموال از دادگاه‎ها، اعطاي  مهلت براي پرداخت مطالبات بنياد، درخواست صدور برگ اجرايي تعقيب عمليات اجرايي و اخذ محكومً به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد پس از تائيد هيئت مديره.

تبصره: تاسيس و انحلال شركتها،  اعطاي هبه و قرض الحسنه مطابق آيين‎نامه‎اي كه به تصويب هيئت امنا خواهد رسيد؛ عمل خواهد شد.

 

ماده 24

            بازرس:

هيئت امنا‌ء از بين اشخاص حقوقي يا حقيقي بازرس بنياد را براي مدت يكسال انتخاب مي‎نمايد.

تبصره: هيئت امناء در هر موقع مي‎تواند بازرس را تغيير دهد.

 

ماده 25

            وظايف بازرس به شرح زير است:

            1-25 بررسي اسناد و اوراق مالي و تهيه گزارش براي هيئت امناء

2-25 مطالعه گزارش سالانه هيئت مديره اعم از مالي و غيرمالي و تهيه گزارش عملكرد براي اطلاع هيئت امناء

3-25 گزارش هرگونه تخلف هيئت مديره از مفاد اساسنامه به هيئت امناء

هيئت مديره بايد ترتيبي اتخاذ نمايد كه كليه اسناد و مدارك بنياد اعم از مالي و غير مالي در هر زمان بدون قيد و شرط در دسترس بازرس قرار داشته باشد.

تبصره: بازرس مي‎تواند بدون داشتن حق راي در كليه جلسات هيئت مديره شركت كند.

ماده 26

سال مالي بنياد از اول فروردين ماه هر سال شروع و به آخر اسفندماه همان سال خاتمه مي‎يابد به استثناي سال اول كه ابتداي آن از تاريخ تاسيس بنياد است.

 

ماده 27

            بودجه:

بودجه بنياد از طريق سرمايه‎گذاري و درآمد شركتها و سازمانهايي كه مالكيت آنها در اختيار بنياد است؛ جمع‎آوري هدايا (نقدي و غيرنقدي)، اعانات، قبول وقف، قبول ارث و كمكهاي مادي و معنوي اشخاص حقيقي و حقوقي علاقمند به نشر و گسترش علم تامين مي‎گردد.

 

پ ـ ساير

 

ماده 28

در صورت تصميم به انحلال بنياد با رعايت بند (2-15)، پس از طي مراحل قانوني انحلال، كليه اموال منقول و غيرمنقول همچنين اسناد و مدارك مربوطه به دانشگاه صنعتي شريف تعلق پيدا خواهد كرد. مفاد/ اين ماده غيرقابل تغيير است.

 

 

ماده 29

            دفاتر مالي، اسناد و مدارك بنياد در محل دفتر بنياد نگهداري مي‎شود.

ماده 30

            اين اساسنامه مشتمل بر 30 ماده و 17 تبصره در نشست روز عيد غدير 29/10/84  به تصويب هيئت مؤسس رسيد.

 

 

نشانی

تهران،
خیابان آزادی،
دانشگاه صنعتی شریف
صندوق پستی: ۸۶۳۹-۱۱۳۶۵
 تلفن : 66022703
پست الکترونیک: bonyad@sharif.ir
وب:  http://www.bonyad.sharif.ir